Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2310-5380
Tên tạp chí Advancements in Life Sciences (2310-5380)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CENTRE EXCELLENCE MOLECULAR BIOLOGY-CEMB
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 82
Số: 2
Trang: 184-189
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Mỹ Lành, Tề Minh Sơn, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
File đính kèm:
  1. 61-Biofloc.pdf
Thuộc đề tài: 0