Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Transient expression of chi42 genes from Trichoderma asperellum in Nicotiana benthamiana by agroinfiltration
Tạp chí:
ISSN: 1560-8530
Tên tạp chí International Journal of Agriculture and Biology (1560-8530, E-ISSN: 1814-9596)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản FRIENDS SCIENCE PUBL
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 26
Số: 1
Trang: 177–184
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Đặng Văn Thành, Hoàng Anh Thi, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
File đính kèm:
  1. 89438_22_doi_15_1822_IJAB-21-0208_(8)_177-184.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: DOI: 10.17957/IJAB/15.1822