Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Factors affecting commercialisation of vegetables by central Vietnamese smallholders
Tạp chí:
ISSN: 2042-1346
Tên tạp chí African Journal of Science, Technology, Innovation and Development (2042-1338, E-ISSN: 2042-1346)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ROUTLEDGE JOURNALS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: XXX
Số: XXX
Trang: XXX-XXX
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20421338.2021.1911911