Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The potential of combining UAV and remote sensing in supporting precision mapping of irrigation systems for paddy land in urban agricultural areas: study case in the Hoa Vang district, Danang city, Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2193-6471
Tên tạp chí Journal of Vietnamese Environment , Special Issue DAW2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 12
Số: 2
Trang: 90-99
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Bích Ngọc
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/271