Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Molecular docking prediction of carvone and trans-geraniol inhibitability towards SARS-CoV-2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phan Tu Quy, Trần Thị Ái Mỹ, Thanh Q. Bui, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thanh Triet, Tran Thị Van Anh, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000175