Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Từ lý thuyết của Bakhtin, nghĩ về tính đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI
Tạp chí:
ISSN: 1859 - 4603
Tên tạp chí Tạp chí kHoa học xã hội, nhân văn và giáo dục
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: số đặc biệt
Trang: 10-16
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/login?source=/index.php/jshe/authorDashboard/submission/961