Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Lê Anh Hoài - tạp kỹ của những dị truyện
Tạp chí:
ISSN: 1859 - 4883
Tên tạp chí Tạp chí Sông Hương
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 378
Số: 8
Trang: 68-76
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p0/c7/n29470/Le-Anh-Hoai-Tap-ky-cua-nhung-di-truyen.html?fbclid=IwAR0eiHwk2qiWzCWRQQvF0cyuXMdUGxVc65wPP9C09zm3rPciwQxThlas1Ao