Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Văn chương và những vấn đề toàn cầu hóa (nhìn từ tiểu thuyết Linda Lê)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Văn học (1859-2856)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Văn học
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 8
Trang: 89-98
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Không có