Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Humanities education at Vietnamese Universities - prospects and trends of Asian and global Intergration process
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Ký yếu hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: tương quan và cơ hội hợp tác", NXB Khoa học xã hội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 3-19
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính), Lê Thị Ngọc Anh
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: Không có