Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A theoretical study on inhibitability of silver (I) N-heterocyclic carbene and dimer silver (I) N-heterocyclic carbene complexes against Phytophthora capsici and Fusarium sporotrichioides in Piper nigrum L.
Tạp chí:
ISSN: 2525-2321 (Print), 2572-8288 (Online)
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phan Tu Quy, Nguyễn Thị Thanh Hải, Trần Thị Ái Mỹ, Thanh Q. Bui, Trần Thái Hòa (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
File đính kèm:
  1. A_theoretical_study-_TCHH_-_Scopus.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000163