Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The importance of climate change awareness for the adaptive capacity of ethnic minority farmers in the mountainous areas of Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN: 1254-9839
Tên tạp chí Local Environment (1354-9839, E-ISSN: 1469-6711)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Lê Thị Hồng Phương, Alexandra Winkel, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam
File đính kèm:
  1. 210218_The_importance_of_climate_perceptions.pdf
Đề tài liên quan: 0