Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG PHIM TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY- HỌC MÔN TỰ NHIÊN& XÃ HỘI 1, 2, 3 VỚI CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - Năm 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: ISBN 978-604-974-704
Trang: 567-573
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. z2517521404185_fbcc0a6ea4b26e994b7fe3979039f096.jpg
Thuộc đề tài: 1