Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessing local people’s satisfaction on resettlement arrangements of A Luoi Hydropower project, Thua Thien Hue Province
Tạp chí:
ISSN: 2193-6471
Tên tạp chí Journal of Vietnamese Environment , Special Issue DAW2020
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2020
Tập: 12
Số: 2
Trang: 114-122
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Trần Lê Phương Anh, Hoài Thị Hồng Nghiệp, Trần Thị Phượng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/274/259