Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ANALYSING THE SATISFACTION OF PEOPLE TO PUBLIC SERVICES PROVIDED BY BRANCH OF LAND REGISTRATION AUTHORITY IN BO TRACH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE
Tạp chí:
ISSN: pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708
Tên tạp chí Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 3C
Trang: 5–22
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Lê Đình Huy, Hồ Nhật Linh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v129i3C.6047