Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessment of physical land suitability by GIS- based fuzzy AHP for rubber plantation at the Nam Dong district, Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN: 2193-6471
Tên tạp chí Journal of Vietnamese Environment (2193-6471)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Technische Universität Dresden
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2021
Tập: 12
Số: 2
Trang: 108-113
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Thị Minh Châu (Chính), Lê Đình Huy, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Trịnh Ngân Hà
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://dx.doi.org/10.13141/JVE