Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỉ yếu Hội thảo GIS toàn Quốc 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số:
Trang: 229-239
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Tiệp
File đính kèm:
  1. GIS2020_Full_paper_Bản_dồ_ngập_lụt_do_BDKH_ở_Tam_Kỳ_Trương_Dỗ_Minh_Phượng1.pdf
Đề tài liên quan: 1