Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-974-688-8
Tên tạp chí KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thành Nam (TNĐ)
File đính kèm:
  1. 5__Danh_sach_dang_trong_Ky_yeu_Hoi_thao_theo_cac_tieu_ban_301020203.docx
Thuộc đề tài: 0