Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Using AntConc software to facilitate feedback giving on students’ use of lexical words in writing
Tạp chí:
ISSN: 1949-3533
Tên tạp chí TESOL Journal (1056-7941, E-ISSN: 1949-3533)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 2021
Số: online first
Trang: 1-5
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tesj.597