Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chuyển rủi ro đối với hàng hóa trong Công ước Viên 1980: Tiếp cận pháp lý và khuyến nghị khi thực thi tại Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: 2354-063X
Tên tạp chí Tạp chí Kiểm sát (0866-7357)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 1
Trang: 120-127
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Trần Viết Long (Chính), Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
File đính kèm:
  1. TCKHKS_So_Chuyen_de_01_2021_Tran_Viet_Long-Bui_Thi_Quynh_Trang.pdf
Thuộc đề tài: 0