Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TỔNG HỢP TẤM NANO Fe2O3 SỬ DỤNG GLUCOMANNAN LÀM CHẤT ĐỊNH HƯỚNG CẤU TRÚC
Tạp chí:
ISSN: pISSN 1859-1388; eISSN 2615-9678
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 1A
Trang: 61-67
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu, Nguyễn Vĩnh Phú, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi (Chính)
File đính kèm:
  1. 2021_TONG_HOP_TAM_NANO_Fe2O3_SU_DUNG_GLUCOMANNAN_LAM_CHAT_DINH_HUONG_CAU_TRUC.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/349968326_TONG_HOP_TAM_NANO_Fe2O3_SU_DUNG_GLUCOMANNAN_LAM_CHAT_DINH_HUONG_CAU_TRUC/fulltext/6072085a92851c8a7bba8df2/TONG-HOP-TAM-NANO-Fe2O3-SU-DUNG-GLUCOMANNAN-LAM-CHAT-DINH-HUONG-CAU-TRUC.pdf