Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Improvement of Recombinant PirA Antigen Expression in Escherichia coli M15
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Stem Cell (1945-4570, E-ISSN:1945-4732 [to 2014])
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MARSLAND PRESS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2020
Tập: 11
Số: 3
Trang: 9-16
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung (Chính)
File đính kèm:
  1. The-Improvement-of-Recombinant-PirA-Antigen-Expression-in-Escherichia-coli-M151.pdf
Thuộc đề tài: 0