Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của môi trường, tỷ lệ tiếp giống và tốc độ lắc đến sự sinh trưởng của chủng E. coli M15 mang plasmid tái tổ hợp pQE30/PirA
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 86-92
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung
File đính kèm:
  1. Article_Effects-of-nutrient-media-initial-seeding-rate-and-shaking-speed-on-the-growth-of-E_-coli-M15-strain-bringing-pQE30PirA-recombinant-plasmid2.pdf
Thuộc đề tài: 0