Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THE VIETNAMESE VERSION OF THE SOCIAL AND EMOTIONAL COMPETENCE QUESTIONNAIRE (SECQ): PSYCHOMETRIC PROPERTIES AMONG ADOLESCENTS
Tạp chí:
ISSN: 1972-6325
Tên tạp chí TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology (1972-6325)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CENTRO INFORMAZIONE SCIENTIFICA ECONOMICA SOCIALE-CISES SRL
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 2
Số: 28
Trang: 251-266
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Trần Thị Tú Anh, Đậu Minh Long, Nguyễn Tuấn Vĩnh
File đính kèm:
  1. 28_2_7.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.tpmap.org/wp-content/uploads/2021/06/28.2.7.pdf