Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào cầu lông cho sinh viên Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: Đặc biệt tháng 6/202
Trang: 254
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Hải Yến, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Khắc Trung
File đính kèm:
  1. Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào cầu lông cho sinh viên Đại học Huế
  2. Bia_so_DB_T6_2021.pdf
  3. 20210610144731.pdf
  4. So_DB_thang_6_2021_ML_so_trang.pdf
Thuộc đề tài: 1