Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu những giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên trường Đại học Luật, Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-80-501
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 665
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trịnh Xuân Hồng (Chính), Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh
File đính kèm:
  1. DN_2020__muc_luc_3.jpg
  2. DN_2020__Hong__Nguyen_Thanh_1.jpg
  3. DN_2020__Hong__Nguyen_Thanh_2.jpg
  4. DN_2020__Hong__Nguyen_Thanh_3.jpg
Đề tài liên quan: 0