Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An exploratory study of predictors of vocabulary knowledge of Vietnamese preschool-age children in a city
Tạp chí:
ISSN: 2211-7253
Tên tạp chí Dutch Journal of Applied Linguistics (2211-7245, E-ISSN: 2211-7253)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Tác giả: T. Huong Giang Hoang (Chính), Kristof Baten, Ludovic De Cuy pere, T. Thang Hoang, Miriam Taverniers
File đính kèm:
  1. DuJAL_010_Hoang-et-al_proof-01.pdf
Đề tài liên quan: 0