Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Determinants of adoption of organic rice production: a case of smallholder farmers in Hai Lang district of Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0306-8293
Tên tạp chí International Journal of Social Economics (0306-8293, E-ISSN: 1758-6712)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản EMERALD GROUP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: XXX
Số: XXX
Trang: XXX-XXX
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSE-03-2021-0147/full/html