Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Tạp chí:
ISSN: 1859-0012
Tên tạp chí Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển) (1859-0020)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 283
Trang: 93-101
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Đức Kiên, Trần Công Dũng
File đính kèm:
  1. So_285_Thang_3_nam_2021.pdf
Thuộc đề tài: 0