Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Perspective of Spirulina culture with wastewater into a sustainable circular bioeconomy
Tạp chí:
ISSN: 0269-7491
Tên tạp chí Environmental Pollution (0269-7491, E-ISSN: 1873-6424)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 284
Số:
Trang: 117492
Lĩnh vực: Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán
Tác giả: Hooi Ren Lim (Chính), Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Chih-Kai Chang, Heli Siti Halimatul Munawaroh, P Senthil Kumar, Nguyen Duc Huy, Pau Loke Show (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117492