Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characterization of a recombinant laccase from Fusarium oxysporum HUIB02 for biochemical application on dyes removal
Tạp chí:
ISSN: 1369-703X
Tên tạp chí Biochemical Engineering Journal (1369-703X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Austrian Society for Statistics
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập: 168
Số:
Trang: 107958
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyen Duc Huy (Chính), Nguyen Thi My Le (Chính), Kit Wayne Chew, Seung-Moon Park (Chính), Pau Loke Show (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.bej.2021.107958