Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TRÊN CÁT
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 28-38
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Hoàng Nghĩa Mạnh, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tử Minh, Võ Điều, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/dien-dan-khuyen-nong-nong-nghiep/thua-thien-hue-dien-dan-khuyen-nong-nong-nghiep-chu-de-giai-phap-nuoi-tom-the-chan-trang-tren-cat-hieu-qua-va-ben-vung_t114c102n20606