Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phát triển chăn nuôi lợn để cải tiến hệ thống VAC ở vùng gò đồi
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 1996
Tập:
Số: 10
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Văn An, Lê Đức Ngoan
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/TrangChu.aspx