Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân lập gen mã hóa laccase4 từ nấm Fusarium oxysporum
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên (1859-4611)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Tây Nguyên
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 40
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Thanh Hà, Dương Thị Hải Ninh, Thị Lê Kim Tuân, Đỗ Trần Hương Duyên, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Đức Huy
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://tn.ttn.edu.vn/khcn/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=542