Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật của cháo bánh canh ở một số tuyến đường khu vực nam sông Hương thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Ngô Thj Bảo Châu, Hồ Thị Thu Như
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://huib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/438-444.pdf