Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng phân giải pectin từ vỏ một số loại trái cây
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 17
Số: 02
Trang: 8--89
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Ngô Thị Bảo Châu, ngô Minh Thu
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/upload/vol_17/no_2/640_fulltext_6.Sinh - Chau - Ngo Thi Bao Chau.pdf