Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG NẤM Polyporales sp. F6 SẢN XUẤT LACCASE TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 16
Số: 02
Trang: 125-132
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Thanh Hà (Chính), , Vũ Thị Diệu Thu, Đoàn Chiến Thắng
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/upload/vol_16/no_2/575_fulltext_6.Sinh - Ha - Dang Thi Thanh Ha.pdf