Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm thịt đã chế biến tại một số chợ khu vực nam sông Hương thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia) (2)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 04
Số: 01
Trang: 34-42
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Tôn Thất Nhuận Thân (Chính), Ngô Thị Tuyết Mai
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://vjfc.nifc.gov.vn/ajax/research/getfile?filecode=c2d71262-0d4b-4b86-b342-9aec6161b400