Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến một số tính chất vật lý của hệ gốm K0.5Na0.5NbO3
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 1A
Trang: 125
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/340179696_ANH_HUONG_CUA_NHIET_DO_THIEU_KET_DEN_MOT_SO_TINH_CHAT_VAT_LY_CUA_HE_GOM_K05Na05NbO3