Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Evaluate the factors affecting the calcined temperatures of the BZT-BCT ceramics
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 1D
Trang: 77
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/345028446_Evaluate_the_factors_affecting_the_calcined_temperatures_of_the_BZT-BCT_ceramics