Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Theoretical modelling and experimental study of spacer-filled direct contact membrane distillation: effect of membrane thermal conductivity model selection
Tạp chí:
ISSN: 1944-3994
Tên tạp chí Desalination and Water Treatment (1944-3994, E-ISSN: 1944-3986)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản DESALINATION PUBL
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 2021
Số: 217
Trang: 63-73
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Ravi Koirala, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha, Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh
File đính kèm:
  1. DWT_217_(2021)_63–73.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.5004/dwt.2021.26921