Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Influence of inlet pressure and geometric variations on the applicability of Eductor in low temperature thermal desalinations
Tạp chí:
ISSN: 1018-3639
Tên tạp chí Journal of King Saud University, Engineering Sciences (1018-3639)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KING SAUD UNIVERSITY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Tác giả: Ravi Koirala (Chính), Vệ Quốc Linh, Abhijit Date, Kiao Inthavong, Aliakbar Akbarzadeh
File đính kèm:
  1. Influence_of_inlet_pressure_and_geometric_variations_on_the_applicability_of_Eductor_in_low_temperature_thermal_desalinations.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jksues.2021.03.012