Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On a matrix equation
Tạp chí:
ISSN: 1859-0357
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: Đã nhận đăng
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Dư Thị Hòa Bình (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1K2O-WRT_HRmzLgpxuRrMD14BOvgGXy0t/view?usp=sharing