Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Factors affecting calcining temperatures of BZT–BCT ceramics
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 1D
Trang: 77-82
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng, Bùi Thị Ngọc Anh (Chính), Phạm Thị Thanh Minh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5769/1042