Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The combination of microbiological, biochemical, and quality index methods in quality evaluation of Pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei) preserved at 0°C
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia) (2)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 63
Số: 2
Trang: 45=51
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
File đính kèm:
  1. 429-1-923-1-10-20210601.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Doi: 10.31276/VJSTE.63(2).45-51; June 2021.