Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Synthesis of Ag-TiO2/perlite composite for the photodegradation of methylene blue under solar light irradiation
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia) (2)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 9
Số: 4
Trang: 42-48
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Hoá hữu cơ
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
File đính kèm:
  1. document.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://chemeng.hust.edu.vn/vjca/index.php/jca/article/view/068?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo