Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Anti-inflammatory activity of synthesic and natural glucoraphanin
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Journal of the Serbian Chemical Society (0352-5139)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SERBIAN CHEMICAL SOC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 84
Số: 5
Trang: 445-453
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Tác giả: Quan V, Vo (Chính), Trần Thị Văn Thi, Pham Cam Nam, Thuc Ngoc Dinh, Adam Mechler
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/6866