Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xử lý nước thải sản xuất tinh bột sắn bằng quá trình keo tụ điện hóa.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 17
Số: 2
Trang: 233-243
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Các khoa học môi trường
Tác giả: Tề Minh Sơn (Chính), Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng
File đính kèm:
  1. 2021_fulltext_8_Moi_truong_-_Son_-_Te_Minh_Son.pdf
Thuộc đề tài: 0