Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Learner’s needs of e-learning programs in tourism: case in the central coastal region of Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 978-616-278-573-3
Tên tạp chí TOURIST 2nd Cross-border Conference - Proceedings
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Vân
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tourist.bus.ku.ac.th/index.php/conference-seminar/2-uncategorised/34-2nd-tourist-conference