Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: DỰ BÁO NHU CẦU DU KHÁCH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO
Tạp chí:
ISSN: 2615-9716
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 5A
Trang: 17-33
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6152