Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tweet Sentiment Analysis for Predicting the Symptoms Effect Level Regarding COVID-19
Tạp chí:
ISSN: FUZZ-IEEE 2021
Tên tạp chí IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 1-7
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Huyen Trang Phan (Chính), Van Hieu Bui, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85114671714&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=39095fabcbbbc100cbfe7f7bba941be5&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY(Tweet+Sentiment+Analysis+for+Predicting+the+Symptoms+Effect+Level+Regarding+COVID-19